Ana Sayfa

Amacımız
Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve İşbirliği Komisyonu’nun temel amacı Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programlarını iyileştirmek ve Enstitülerarası koordineli bir çalışma imkanı sağlamaktır.

Komisyonun Oluşumu
Komisyon, en fazla öğrencisi olan altı (6) enstitü müdürü ile diğer enstitü müdürleri arasından Senato tarafından seçilen üç (3) enstitü müdürü olmak üzere dokuz (9) üyeden oluşur. Komisyon başkanlığı dönüşümlü olarak yürütülür ve süresi bir yıldır. Senato tarafından seçilen üç (3) enstitü müdürü üyenin görev süresi bir yıl olup, görev süresi dolan enstitü müdürleri komisyona tekrar üye seçilebilir.

Çalışma İlkeleri
a) Lisansüstü Eğitim ve İşbirliği Komisyonu, Senato ve Rektör’ün danışma organı olarak görev yapar,
b) Gerek gördüğü durumlarda alt komisyonlar oluşturarak çalışır,
c) Gündeminde yer alan konuların görüşülmesi sırasında gerekirse, ilgili akademik birim yöneticisi ve diğer personelin görüş ve önerilerini dinler,
d) Komisyon, gündemindeki konuları, ilgili mevzuat ve işleyiş çerçevesinde inceler, değerlendirir, alınan kararları Senato’ya sunar,
e) Komisyon, uygun bulunmayan ya da eksik olan dosyaları, tekrar değerlendirilmek ve düzenlenmek üzere gerekçeli olarak ilgili birime gönderir, yenilenen önerileri tekrar gündemine alarak inceler,
f) Gerekli hallerde, üniversitenin diğer komisyon ve kurullarıyla işbirliği yapar ve fikir alışverişinde bulunur, 
g) Komisyon, üniversitede lisansüstü eğitim-öğretimin geliştirilmesi doğrultusunda önerilerde bulunur,
h) Komisyon, üye çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.

Komisyonun Görevleri
a) Lisansüstü eğitim-öğretim, yönetim ve işleyiş konularında işbirliği ve eşgüdüm sağlama,
b) Lisansüstü eğitimin güçlendirilmesi yönünde politika, ilke ve esaslar belirleme ve planlama yapma,
c) Lisansüstü eğitimle ilgili yıllık izleme, değerlendirme ve kalite güvencesi çalışmalarını koordine etme,
d) Lisansüstü eğitim Akademik Takvimini hazırlamada rehberlik etme,
e) Lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerini planlama ve kontenjanların belirlenmesini koordine etme,
f) Lisansüstü programlarda kayıtlı normal, özel ve misafir öğrenciler için katkı payı ve öğrenim ücretlerini belirleme ve Üniversite Yönetim Kurulu’na teklif etme,
g) Lisansüstü eğitimle ilgili Kanun ve Yönetmelikleri düzenli olarak takip ederek H.Ü. Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini güncelleme,
h) Üniversite Eğitim Komisyonuna Lisansüstü seviyede açılması teklif edilen yeni akademik birimler (Enstitü, Anabilim/Anasanat Dalı, Bilim/Sanat Dalı) konusunda Üniversite Eğitim Komisyonu ile eşgüdümlü çalışarak Senatoya, Üniversite Eğitim Komisyonundan bağımsız görüş sunma,
i) Lisansüstü eğitimle ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etme ve öneri geliştirme,
j) Lisansüstü eğitim-öğretimde kullanılan yazılım programının düzenlenmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına destek sağlama,
k) Rektörlük tarafından uygun görülen konularda inceleme yapma ve görüş bildirme.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve İşbirliği Komisyonu